Nazwa zadania:

„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Osiedla Tysiąclecia w Krośnie”

Inwestor :
1) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o.
ul. Fredry 12, 38-400 Krosno tel. 13 43 683 11

 

2) Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno

1. Zadanie pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Osiedla Tysiąclecia w Krośnie” w skład którego wchodzą:
a) budowa kanalizacji deszczowej, zaplanowana w budżecie Gminy Miasto Krosno w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna”,
b) budowa kanalizacji sanitarnej z przepięciami do budynków mieszkalnych,
c) odbudowa podłoża i odtworzenie nawierzchni
w swym zakresie obejmuje: rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscach, w których dochodziło do połączenia ścieków bytowo-gospodarczych ze ściekami deszczowymi, które wspólnymi kanałami ogólnospławnymi wprowadzają je do oczyszczalni.
2. Podstawowe dane zadania:
a) Sieć sanitarna z rur PVC-U SN8
• fi 500mm długości – 249,00 mb,
• fi 315mm długości – 1154,50 mb,
• fi 250mm długości – 438,00 mb,
• fi 200mm długości – 1390,00 mb,
• fi 160mm długości – 263,50 mb,
z przepięciami
• fi 200mm długości – 1033,50 mb,
• fi 160mm długości – 555,50 mb.

b) Sieć deszczowa z rur PVC-U SN12
• fi 500mm długości – 230,00 mb,
• fi 315mm długości – 93,00 mb,
• fi 250mm długości – 31,50 mb,
• fi 200mm długości – 555,50 mb,
• fi 160mm długości – 192,00 mb,

c) Sieć deszczowa z rur GRP
• fi 1200mm – długości – 304,00 mb,
• fi 900mm – długości – 42,00 mb,
• fi 800mm – długości – 25,00 mb.
d) Osadnik zawiesin mineralnych -2szt
e) Separator substancji ropopochodnych – 2szt.
f) Wylot Ø1200mm do rzeki Wisłok
g) Zabezpieczenie brzegów rzeki Wisłok
3. Roboty drogowe należy wycenić odrębnie dla kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w oparciu o dokumentacje projektową, tj.:
• Rozbiórkę nawierzchni i podbudowy, tylko w zakresie niezbędnych robót ziemnych (wykopów umocnionych) w pasie prowadzonych robót ziemnych;
• Wykonania warstw konstrukcyjnych tylko na szerokość wykopów.
• Wykonania odtworzenia warstw asfaltu i pozostałych nawierzchni w niezbędnym zakresie po wykonanych przekopach – głównie będą to odtworzenia po trasie robót na szerokość wykopów.
• Wykonanie nakładki na całej szerokości jezdni przyjęto tylko na odcinkach przebiegu kanału deszczowego DN 1200 (ul. Ściegiennego) oraz odcinku gdzie występują równolegle roboty na kanalizacji deszczowej i sanitarnej (ul. Wyzwolenia ),
• Wykonanie nakładki na połowie szerokości jezdni na ul. Tysiąclecia i Czuchry.

Termin wykonania zamówienia :
​ – kanalizacja sanitarna – do 18 lipca 2020 r.
​ – kanalizacja deszczowa – do 15 listopada 2019 r.

Wartość zamówienia : 10.885.500,00 PLN

Kontakt

Wypełnij formularz i podaj jak najwięcej szczegółów dotyczących zapytania, abyśmy mogli jak najlepiej na nie odpowiedzieć.